La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Història

Història de Germans Cañet XirguHistòria de Germans Cañet Xirgu

 

Història

Germans Cañet-Xirgu, S.L constituïda l’any 1998, pels socis fundadors Jordi cañet i Pujol i Albert Cañet i Pujol, ha anat ampliant els seus camps d’actuació fins arribar a l’oferta actual de serveis.

Entre altres es dedica a la Gestió i reciclatge de residus, a l’obra civil pública i privada, a moviments de terres, transports servei públic, transport aigua potable, enderrocs, asfaltat, desamiantatge, i producció de biomassa forestal i industrial.

Aquesta evolució contínua ha estat possible per la importància que té per l’empresa una adequada política de personal i amb la relació amb els clients i proveïdors.

S’han tingut en compte conceptes de qualitat (marcatge CE dels àrids), la protecció del medi ambient amb certificacions ambientals voluntàries ISO 14001 i EMAS, la seguretat en el treball, i la innovació, que són integrats en la nostra ideologia empresarial. Els aspectes citats anteriorment són els pilars en que es fonamenta l’estructura empresarial.