La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Planta de Reciclatge

Planta de Reciclatge de residus de la construcció i demolicióPlanta de Reciclatge de residus de la construcció i demolició

Planta de Reciclatge de residus de la construcció
i demolició.

Planta de reciclatgeL’activitat que es desenvolupada per la Planta de Reciclatge de Residus de la Construcció i Demolició, Gestor  autoritzat E-809.03, consisteix en la separació dels residus de la construcció, rehabilitació i demolició per a la seva valorització i reutilització (formigons, ceràmics, petris,...) i transferència (plàstics, paper i cartró, metalls,...) com a matèria primera per altres instal·lacions del reciclatge, és obtenint àrids de material reciclat, alternatius als tradicionals de cantera.

Conscients que la protecció del medi és cosa de tots, estem treballant per reduir els impactes ambientals de les nostres activitats i promoure la millora contínua del comportament ambiental de la nostra organització. Per aquest motiu hem implantant un sistema voluntari d’abast ambiental,  a la nostra planta de reciclatge de RCD’s, segons ISO 14001:04 , verificat per l’entitat d’avaluació i acreditació AENOR.

Cal remarcar, que tenim present les tendències actuals respecta a la qualitat dels ÀRIDS RECICLATS, així com de les noves regles de competència en l’àmbit comunitari. Per aquest motiu disposem d’un Sistema de Control de Producció en Fàbrica que ens permet identificar els nostres productes amb el distintiu de MARCATGE CE que indica que els àrids certificats compleixen amb els requisits descrits en la Directiva 89/106/CEE del 21 de desembre de 1988 sobre Productes de la Construcció (DPC) i en les Normes Harmonitzades que se’ls hi aplica (UNE-EN 13424:2003). La certificació que ens autoritza a posar la marca CE als productes es va obtenir a l’octubre del 2005 al superar l’auditoria de certificació, per l’organisme notificat nº 1170 (AIDICO).