La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.Processos en la Gestió dels RCD's

Processos en la gestió dels RCD'sProcessos en la gestió dels RCD's

 

Processos en la Gestió dels RCD's

El procés de reciclatge dels residus de construcció es desenvolupa complint els requisits  ISO 14001:04  amb l’objectiu de millorar la gestió ambiental de la nostra activitat.

El procés productiu consta de les següents etapes:

Processos en la gestió de runaRECEPCIÓ DELS RESIDUS
La recepció dels residus té lloc a l’entrada de les instal·lacions. Es quantifica la càrrega, es registra l’origen i es fa una primera observació visual del residu que es pretén recepcionar.

SELECCIÓ PRIMÀRIA
L’objectiu d’aquesta etapa és identificar els elements no aptes per al reciclatge i separar les fraccions més voluminoses.

TRITURACIÓ
El material restant, obtingut al final de l’etapa de selecció primària, es tritura i alhora es separen els materials magnètics de la resta.

CLASSIFICACIÓ MANUAL
Els materials  són abocats a una cinta de classificació que entra a la caseta de selecció manual. Des d’aquí, el personal separa les fraccions no segregades en les etapes anteriors i les diposita  als contenidors específics . Aquests seran valoritzats o tractats com a rebuig en funció de la seva naturalesa.

CLASSIFICACIÓ MECÀNICA
Després de la classificació manual, el material és sotmès a classificació mecànica, per obtenir les diferents granulometries de que es disposa.

CONTROL DE QUALITAT
L’àrid  és sotmès a un control de qualitat per verificar les característiques segons marcatge CE.