logo
icone-logo

Productes

Ecobloc de formigó

L’Ecobloc és una peça prefabricada de formigó produïda amb un 100% d’àrid reciclat i que s’utilitza per a la construcció de murs de contenció per gravetat. Aquest producte és òptim per a les següents realitzacions:

● Murs per usos agrícoles, femers, sitges, divisions per a granges.
● Divisions d’espais interiors i exteriors.
● Ponts provisionals, murs de contenció de terres, dics.

L’ecobloc és un projecte d’R+D+i pel qual l’empresa va ser guardonada amb la menció honorífica en l’àmbit de l’Edificació Sostenible del Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya l’any 2009.

Biomassa

Germans Cañet Xirgu produeix energia 100% ecològica mitjançant biomassa industrial i forestal, en format estella i serrin, en diferents tamisos i amb els nivells de qualitat i humitat adequats per a la màxima eficiència energètica. Proveïm a tot tipus d’empreses i activitats:

● Sector primari: ramader, agrícola, etc
● Sector serveis: hostaleria, cases rurals, hospitals, escoles, etc
● Sector industrial: equipaments públics i particulars.

Qualitat dels productes avalada per:

● Certificat PEFC (PEFC/14-21-00009-BVC)
● Certificat de Gestió Forestal Sostenible (ENSCAT/240-PR)
● Certificació Forestal CATFOREST (CATFOREST/01-00022-PF)
● Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (núm. 01680)
● Gestor de residus (E.809-03)

Àrids reciclats i naturals

El reciclatge és el procés pel qual a partir de materials procedents dels residus que es generen en la construcció i demolició s’obté un producte valoritzable que és apte per a ser reutilitzat com a primera matèria.

El producte resultant del procés de reciclatge que es porta a terme a Germans Cañet Xirgu és l’àrid reciclat, que podem classificar segons la seva procedència (formigó, ceràmic o mixta) i la seva granulometria (fins, sorres, grava, subbases, drenatges, etc).

L’àrid reciclat és una bona alternativa a l’àrid natural ja que ens aporta les mateixes qualitats però minimitza el consum de recursos naturals, repercutint positivament amb el medi ambient.

Així mateix, l’empresa també disposa de dues canteres pròpies, a Cassà de la Selva i Brunyola, d’on s’extreu àrid natural, permetent oferir als nostres clients una àmplia gama d’àrids per a múltiples usos i aplicacions tals com:

● Prefabricats
● Elaboració de morters i formigons
● Carrils, vies verdes, camins, ferms, etc
● Jardineria
● Protecció des serveis
● Formació de bases i subbases

Àrids i materials per jardineria

A Germans Cañet Xirgu disposem d’una àmplia gamma de materials per a decoració exterior i jardineria:

● Sorres, graves i gravilles
● Estelles i escorces
● Pedres, rocalles, esculleres i ecoblocs
● Terres i substrats
● Pals i travesses
● Material de replè i drenatge

Així mateix, tenim la capacitat tècnica per dur a terme la realització integral de jardins i espais oberts:

● Transport del material i maquinaria complementaria
● Preparació prèvia de terreny

Canviar per aquesta:

● Servei de col·locació i instal·lació
● Servei de paleteria
● Servei i transport d’aigua per a piscines
● Paviments

Necessites més informació?
Contacta amb nosaltres